Cauta
ANUNTURI MICA PUBLICITATE - ONESTI EXPRES13/01/2016

28 iunie 2017

A N U N T

Primaria comunei Berzunti,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind nomenclatura stradala si adresa pentru Comuna Berzunti.
Proiectul de act normativ poate fi consultat la sediul Primariei Berzunti si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data afisarii si pana la data de 14.07.2017 cei interesati pot trimite inscris propuneri, sugestii, opinii de vedere cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei comunei Berzunti, la Registratura.

PRIMAR,
Stefan TIFAN


27 iunie 2017

ANUNT PUBLIC

CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.
Nr. 69/23.06.2017

CONVOCARE

In temeiul art.117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art.15 alin.(4) si art.16 alin.(1) si alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 27.07.2017, ora 15:00 - pentru Adunarea Ordinara, respectiv ora 16:00 - pentru Adunarea Extraordinara, la sediul societatii din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.
I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 27.07.2017, ora 15:00 este:
1.Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si actualizarea programului de investitii pentru anul 2017;
2.Prezentarea si aprobarea raportului semestrial asupra activitatii de administrare a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pentru semestrul I al exercitiului financiar 2017;
3.Aprobarea organigramei, a statului de functii al societatii, urmare a incetarii contractului de delegare a gestiunii sistemului de apa si canalizare conform HCL nr.79/30.05.2017 si aprobarea actualizarii nomenclatorului de functii, pentru functiile care nu existau in organigrama la data elaborarii H.C.L. nr. 31/27.02.2014;
4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ec. Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, Hotararea A.G.O.A.;
II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.07.2017, ora 16:00 este:
1. Aprobarea radierii punctelor de lucru Statii pompare ape uzate: SP1, SP2 - str. Eduard Sechel, cartier 6 Martie, Buhoci Cuciur, din municipiul Onesti; SP3 - str. Sfintii Apostoli, cartier 6 Martie, Buhoci Cuciur, din municipiul Onesti; SP4 - str.Dorobantului, cartier 6 Martie, Buhoci Cuciur, din municipiul Onesti;
2.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ec. Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, Hotararea A.G.E.A.;
3.Imputernicirea directorului general al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Ing. Paris Ioan, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a Actului Constitutiv al societatii la ORC Bacau, cu modificarile de la pct.1.
In cazul neideplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. se reprogrameaza pentru data de 07.08.2017, ora 15:00, respectiv ora 16:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Materialele si documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.

PRESEDINTE C.A. AL SC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA
DL. BLIDARU VALENTIN IULIAN

22 iunie 2017

ANGAJARI
- Optica Medicala din Onesti angajeaza consultant vanzari.
Oferim salariu motivant. CV-urile se depun la adresa e-mail onesti@medicaloptic.ro
Relatii la telefon 0729 / 106 356.

21 iunie 2017

ANGAJARI
Primaria Gura Vaii cu sediul in localitatea Gura Vaii, judetul Bacau organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier Clasa I Grad profesional Asistent in COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZITII, RELATII CU PUBLICUL, RESURSE UMANE, AUTORITATE TUTELARA, ASISTENTA SOCIALA, STARE CIVILA din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gura Vaii, judetul Bacau, perioada nedeterminata.
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 20 iulie 2017- ora 10.00,
- Proba interviu in data de 24 iulie 2017- ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta( asistenta sociala, psihologie.)
- minimum 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
- cunostinte de operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) - nivel mediu;
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala a institutiei.
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 20 zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei Gura Vaii - birou secretar.
Relatii suplimentare la sediul: Primariei Gura Vaii , Telefon : 0234334500, Fax:0234334826
E-mail:primariaguravaii@yahoo.com
Persoana de contact: Silviu Tinei, telefon: 0763628169
Primar comuna Gura Vaii,
VALERICA MIHALCEA

19 iunie 2017

VANZARI
-Vand apartament semidecomandat, 2 camere, la etajul 5, pe str. Saturn, in Onesti. Pret 25 000 euro, negociabil. Relatii la telefon 0741 / 016 165.

7 iunie 2017

ANUNT CONCESIONARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Gura Vaii, C.U.I. 4278108
Sediul: sat Gura Vaii,comuna Gura Vaii, judetul Bacau
Telefon 0234/334500, fax 0234/334826
Persoana de contact: Gina – Mihaela Tataru , adresa e-mail: primariaguravaii@yahoo.com
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
Concesionarea unui lot compus din teren si constructie :
- Lotul nr. 8 in suprafata de 3601 mp si un grajd in suprafata de 787 mp amplasat in intravilanul comunei Gura Vaii, judetul Bacau
3. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
3.1 Documentatia de atribuire se poate obtine pe suport de hartie ,ca urmare a unei solicitari in acest sens de la biroul de achizitii publice din cadrul Primariei comunei Gura Vaii jud. Bacau, tel. 0234334500, fax 0234334826, incepand cu data de 08.06.2017-22.06.2017 ora 15:00
3.2 Costul documentatiei de atribuire :
a)Pentru LOTUL 8 in suprafata de 3601 mp si constructie grajd in suprafata de 787 mp
- taxa de participare la procedura de licitatie este de 100 lei
- plata caietului de sarcini este de 10 lei ;
- plata garantiei de executie este de 64 lei.
3.3 Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 09.06.2017-22.06.2017 ora 15:00;
3.4 Data limita pentru raspunsuri la solicitarile de clarificari este: 26.06.2017, ora 15:00;
4. INFORMATII PRIVIND OFERTELE
4.1 Data limita de depunere a ofertelor este 28.06.2017, ora 14:00
4.2 Ofertele vor fi depuse la Registratura Primariei comunei Gura Vaii, jud. Bacau, in plic sigilat, insotit de scrisoarea de inaintare si chitantele
4.3 Ofertele se vor depune intr-un exemplar original si un exemplar copie
5. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la data de 29.06.2017 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Gura Vaii, jud. Bacau
6. Litigiile de orice fel sunt de competenta Judecatoriei Onesti cu sediul in municipiul Onesti, judetul Bacau , str. Tineretului nr. 1, tel. 0234/311913
7. DATA TRANSMITERII ANUNTULUI DE LICITATIE CATRE INSTITUTIILE ABILITATE IN VEDEREA PUBLICARII: 07.06.2017
Primar,
Valerica Mihalcea

31 mai 2017

VANZARI
-Vand casa cu etaj in Onesti, Cartierul Buhoci, cu parter destinat pentru spatiu comercial (100 metri patrati). Etajul este locuibil, cu 3 camere, 2 grupuri sanitare ce au toate dotarile, garaj, beci si teren 250 metri patrati. Relatii la telefoanele 0757 / 035 097 si 0770 / 875 349.

26 mai 2017

ANUNT PUBLIC
Consiliul de Administratie al Societatii «Apaserv Salubrizare» S.R.L. Slanic Moldova organizeaza selectia candidatilor in vederea desemnarii directorului general al Societatii «Apaserv Salubrizare» SRL Slanic Moldova. Societatea functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova.

Conditii de participare:
· Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
· studii superioare de licenta sau echivalente in domeniul tehnic si / sau economic;
· vechime minima in specialitate 5 ani;
· experienta relevanta in consultanta in management sau activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat;
· capacitate deplina de exercitiu;
· lipsa vreunei condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infractiunile prevazute de art.143-145 din Legea 85/2006.

Criteriile de selectie sunt:
· abilitati de comunicare si negociere;
· abilitati de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
· putere de decizie si evaluare impact;
· cunostinte specifice la nivel profesionist in domeniul de activitate al societatii;
· responsabilitati asumate, perseverenta, pragmatism;
· viziune si identificarea oportunitatilor de dezvoltare;
· capacitate de a implementa proiecte noi;
· motivatia candidatului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
· CV in format Europass;
· Cazier judiciar;
· Copie acte studii;
· Copie act identitate;
· Copia actelor care dovedesc vechimea in munca;
· Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia.

Etapele de desfasurare a selectiei:
- prima etapa: selectia dosarelor,
- a doua etapa: interviul, pentru candidatii declarati admisi dupa prima etapa.
Pentru interviu se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte, punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis este de 70 de puncte.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.
Rezultatul selectiei dosarelor precum si data programata pentru interviu, vor fi comunicate telefonic sau prin e-mail.

Precizare:
Directorul General selectat va coordona activitatea atat la S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L. cat si la S.C. Util Prestserv S.R.L. Slanic Moldova.

Candidatura:
Documentele solicitate se depun pana la data de 26 iunie 2017, ora 15, la Registratura S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L. Slanic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4 (in sediul Primariei), in plic inchis si sigilat, avand inscrisa mentiunea: "Candidatura pentru functia de Director General”.
Candidatii vor primi numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0732130732, e-mail: apaservsalubrizare @yahoo.com.com sau pe site-ul Primariei Orasului Slanic Moldova, http://primariaslanicmoldova.ro

ANUNT PUBLIC

Consiliul de Administratie al Societatii «Util Prestserv» SRL Slanic Moldova, organizeaza selectia candidatilor in vederea desemnarii directorului general al Societatii «Util Prestserv» SRL Slanic Moldova. Societatea functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova.

Conditii de participare:
· Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
· studii superioare de licenta sau echivalente in domeniul tehnic si / sau economic;
· vechime minima in specialitate 5 ani;
· experienta relevanta in consultanta in management sau activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat;
· capacitate deplina de exercitiu;
· lipsa vreunei condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infractiunile prevazute de art.143-145 din Legea 85/2006.

Criteriile de selectie sunt:
· abilitati de comunicare si negociere;
· abilitati de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
· putere de decizie si evaluare impact;
· cunostinte specifice la nivel profesionist in domeniul de activitate al societatii;
· responsabilitati asumate, perseverenta, pragmatism;
· viziune si identificarea oportunitatilor de dezvoltare;
· capacitate de a implementa proiecte noi;
· motivatia candidatului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
· CV in format Europass;
· Cazier judiciar;
· Copie acte studii;
· Copie act identitate;
· Copia actelor care dovedesc vechimea in munca;
· Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia.

Etapele de desfasurare a selectiei:
- prima etapa: selectia dosarelor,
- a doua etapa: interviul, pentru candidatii declarati admisi dupa prima etapa.
Pentru interviu se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte, punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis este de 70 de puncte.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.
Rezultatul selectiei dosarelor precum si data programata pentru interviu, vor fi comunicate telefonic sau prin e-mail.

Precizare:
Directorul General selectat va coordona activitatea atat la S.C. Util Prestserv SRL cat si la S.C. Apaserv Salubrizare SRL Slanic Moldova.

Candidatura:
Documentele solicitate se depun pana la data de 26 iunie 2017, ora 15, la Registratura S.C. Apaserv Salubrizare SRL Slanic Moldova, str Vasile Alecsandri, nr 4, (in sediul Primariei), in plic inchis si sigilat, avand inscrisa mentiunea: "Candidatura pentru functia de Director General”.
Candidatii vor primi numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0732130732, e-mail util.prestserv@yahoo.com sau pe site-ul Primariei Orasului Slanic Moldova, http://primariaslanicmoldova.ro

ANGAJARI
-Angajez muncitori calificati si necalificati pentru transarea carnii de pui si curcani pentru abatorul din Ungaria. Salarii avantajoase! Pentru detalii sunati la numerele de telefon 0036 30 633 33 15 si 0745 / 967 076.

25 mai 2017

VANZARI
-Vand canapea capitonata extensibila, in stare buna si boiler 80 litri, alimentat cu curent electric la preturi convenabile. Telefon 0752 / 387 657

-Vand apartament pe strada Jupiter in Onesti, cu doua camere, decomandate, cu imbunatiri plus centrala. Relatii la telefon 0744 / 458 936


18 mai 2017

VANZARI
-Vand apartament tip casa in Onesti, zona TCR, trei camera, cladire caramida. Este racordat la gaze, apa, canalizare, are gradina 300 metri patrati. Relatii la telefon 0728 / 364 585

10 mai 2017

ANUNT
Asociatia de Proprietari nr. 14, Onesti, B-dul Oituz Nr. 14, bloc 24 parter cauta firma pentru executarea urmatoarelor lucrari:
-hidroizolatie
-curatenie (reparat, varuit, vopsit) casa scarii
-montat uluce si jgheaburi la blocul 28, scarile 3 si 4 din B-dul Oituz.
Relatii la telefon 0726 / 414 408 - Andoniu Hristodor sau 0724 / 723 959 - Dragan Silvia

21 aprilie 2017

ANGAJARI
-SC SCORZA SRL angajeaza lacatusi mecanici si sudori. Relatii la telefon 0744 / 310 646 sau e-mail : office@scorza.ro.Scrie un comentariu
Campurile obligatorii sunt marcate cu *.

In cazul in care codul nu este lizibil click aici pentru a genera altul.
 
Stefan Agache
#1 : 30/09/2016, 16:44
Cine a pierdut un caine lup, acesta se gaseste in zona caselor din Cartierul Andresest(Iesirea spre Casin).Casa de referinta preot Berdan.
Cainele are la gat o zgarda rosie.
Poate ajut stapanul cu acest anunt.


IMAGINEA SAPTAMANIICOLEGIUL «GRIGORE MOISIL»

COLEGIUL TEHNIC «PETRU PONI»


COLEGIUL «D. CANTEMIR» ONESTI

COLEGIUL GH. ASACHI ONESTI